DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

UAB “VAIRUVA” 300872560

Tvirtinu:

Direktorius

Jonas Labačiauskas

2007m. birželio 12d.

 


ĮMONĖS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

I.      BENDROJI DALIS

1.         UAB “VAIRUVA” (toliau tekste „įmonė") įsteigta 2007 metais birželio 12 dieną. Įregistruota Valstybinės įmonės registrų centro Marijampolės filiale registro numeris 080923. Įmonės kodas 300872560. Įmonė veikiavadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių, akcinių  bendrovių  ir kitais įstatymais bei Vyriausybės norminiais aktais reguliuojančiais įmonių veiklą, savoįstatais.

2.         Įmonė užsiima ūkine, komercine veikla, kuri nurodyta įmonės įstatuose.

3.         Darbuotojų pareigas reglamentuoja darbo sutartis, pareiginiai nuostatai ir saugos darbe instrukcijos.

4.         Asmuo, priimamas dirbti įmonėje, supažindinamas su šiomis taisyklėmis, pareiginiais nuostatais, saugos darbe instrukcijomis. Asmeniui sutikus dirbti bei jam ir darbdaviui pasirašius darbo sutartį, laikoma, kad jie susitarė dėl būtinųjų ir kitų darbo sutarties sąlygų, kiek jos minimos šiuose aktuose.

 

 

II.      ĮMONĖS STRUKTŪRA

5.         Įmonės struktūrą sudaro:

5.1.   direktorius;

5.2.   direktoriaus pavaduotojas;

5.3.   administracija;

5.4.   vairuotojų mokytojai;

5.5.   vairavimo instruktoriai.

 

 

III.      ĮMONĖS DARBO LAIKAS

6.         Įmonėje nustatyta penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis visiems darbuotojams.

7.         Esant penkių darbo dienų savaitei, darbo laiko pradžia yra 8 val., o pabaiga 17 val.

8.         Vairavimo mokytojai dirba nepilną darbo dieną t.y. po 4 val. per dieną, nuo 15 val. iki 19 val.

9.         Vadybininkai dirba 2 val. per dieną, 10 val. per savaitę, laisvu grafiku.

10.       Poilsio dienų išvakarėse darbo laikas trumpinamas 1 val. Švenčių dienomis nedirbama.

11.               Pietų pertraukos trukmė - 1 val. Pradžia yra 12.00 vai., o pabaiga - 13 val.

12.       Darbuotojas, atsižvelgiant į atliekamo darbo intensyvumą, turi teisę daryti trumpalaikes pertraukas poilsiui.

13.       Direktorius arba jo įgaliotas asmuo, esant rimtoms priežastims, turi teisę išleisti darbuotoją iš darbo.

14.       Darbuotojui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui kelyje iš darbo ar į darbą, darbuotojas turi pranešti darbdaviui per 24 val.

15.       Darbuotojui atvykus į darbą neblaiviame stovyje, jis nušalinamas nuo darbo sustatant aktą.

16.       Darbuotojams atvykti į darbą ir parvykti namo skiriama nuo 5 iki 20 minučių.

17.       Atostogos darbuotojams yra suteikiamos darbuotojui parašius prašymą, ir direktoriui  patvirtinus įsakymu.

 

 

IV.      DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA. MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ                    

17.       Darbuotojai teisę į darbą realizuoja sudarydami su darbdaviu darbo sutartį. Pagal šią sutartį darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą, arba eiti tam tikras pareigas. Darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, numatytas darbo įstatymuose, norminiuose aktuose ir šalių susitarimu.

18.       Priimant į darbą, darbdavys, arba jo įgaliotas asmuo, privalo pareikalauti asmenį liudijančio dokumento, o jeigu reikia, tai išsimokslinimą arba profesinį pasirengimą liudijantį dokumentą.

19.       Priėmimas į darbą įforminamas   rašytine darbo sutartimi. Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitarė dėl būtinųjų sąlygų: darbuotojo darbo vietos, darbo sąlygų, darbo laiko,                             darbo apmokėjimo sąlygų, darbo funkcijų.

20.       Ne vėliau, kaip prieš darbo pradžią, kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi, darbuotojui išduodamas darbo pažymėjimas, kurį darbuotojas privalo nešiotis darbo rūbų kišenėje. Darbo pažymėjime su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, nurodytos darbuotojo pareigos ir darbo sutarties numeris bei data.

21.       Darbo sutarties nutraukimas įforminamas darbo sutartyje. Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną ( išskyrus atleidimą pagal 128’ straipsnį ). Atleidimo iš darbo diena, laikoma paskutinė darbo diena.

22.       Kiekvieno darbuotojo darbo užmokestis nustatomas pasirašnt su juo darbo sutartį. Darbo užmokestis gali būti keičiamas tik darbuotojo ir darbdavio susitarimu. Pareiginis atlyginimas negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikoje patvirtintą minimalų mėnesinį atlyginimą (MMA).

23.       Jeigu darbuotojas dirba ne visą darbo dieną, jam mokama proporcingai dirbtam laikui. Tokiu atveju atlyginimas gali būti mažesnis už Lietuvos Respublikoje patvirtintą minimalų mėnesinį atlyginimą (MMA).

24.       Darbo užmokestis mokamas kiekvieno mėnesio 14 ir 25 dienomis.

25.       Darbo užmokestis už atostogas mokamas ne vėliau kaip trys darbo dienos prieš prasidedant atostogoms. Darbuotojo prašymu darbo užmokestis už atostogas gali būti mokamas kartu su atlyginimu.

26.       Už gerą darbo pareigų vykdymą, kokybišką mokymą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, taip pat už kitus darbo rezultatus darbdavys gali skatinti darbuotojus (pareikšti padėką, apdovanoti dovana, premijuoti, suteikti papildomų atostogų, pirmumo teise pasiųsti tobulintis ir kt.)

 

27.       Už darbo drausmės pažeidimą darbuotojui gali būti skiriamos drausminės nuobaudos (pastaba, papeikimas, atleidimas iš darbo) (DK 237 straipsnis). Pagal DK 234 straipsnį darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės. Drausminės nuobaudos gali būti taikomos tik darbo drausmės pažeidimą padariusiam darbuotojui. Įstatymuose ir kituose darbo drausmę reglamentuojančiuose norminiuose darbo teisės aktuose tokia atsakomybė gali būti nustatyta ir už kitas pražangas (DK 236 straipsnis).

28.       Darbuotojų darbingumui ir sveikatai išsaugoti, nustatytos tokios poilsio rūšys: pertrauka pailsėti ir pavalgyti, paros poilsis, savaitės poilsis.

 

 

V.      BENDRIEJI REIKALAVIMAI VIDAUS TVARKAI

29.       Siekiant, kad įmonė turėtų gerą vardą, bei didėtų jos pelnas, svarbiausia  įmonės brando stiprumas, įmonėje turi būti teikiamos kokybiškos paslaugos, užtikrintas maksimalus dėmesys klientams ir pavyzdinė aptarnavimo kultūra.

30.       Kiekvienoje darbo vietoje bei patalpose turi būti švaru ir tvarkinga. Darbuotojai privalo tausoti įmonės turtą.

31.       Įmonės patalpose negali būti palikti be priežiūros elektriniai šildymo prietaisai.

32.       Patalpose turi būti griežtai laikomasi gaisrinės saugos reikalavimų.

33.       Darbuotojai privalo laikytis saugos darbe instrukcijų reikalavimų, su kuriais jie supažindinami prieš pradėdami darbą.

34.       Už įmonės vidaus darbo tvarkos laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas asmeniškai.

 

 

VI.      REIKALAVIMAI TVARKAI ADMINISTRACINĖSE PATALPOSE

35.       Administracijos patalpoms nustatomi šie reikalavimai vidaus tvarkai:

35.1.     administracijos patalpa turi būti švari ir tvarkinga;

35.2.     darbuotojas, išeidamas iš kabineto paskutinis, užrakina duris;

36.        Be įmonės direktoriaus leidimo draudžiama pašaliniams asmenims naudotis bendrovės organizacine technika.

37.        Turibūti užtikrinta, kad pašaliniai asmenys negalėtų susipažinti su įmonės informacija, todėl draudžiama be įmonės direktoriaus leidimo likti pašaliniams įmonės patalpose vieniems.

38.        Valstybinių institucijų pareigūnams bet kokia informacija duodama tik su įmonės direktoriaus žinia.

 

 

VII.            BENDROSIOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

39.       Įmonės darbuotojai privalo:

39.1.  darbo metu būti tvarkingai apsirengę;

39.2.  bendraujant su klientais rodyti jiems dėmesį, būti mandagūs ir atidūs ir, išsiaiškinus klientų tikslus bei pageidavimus, jiems padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas nekompetentingas spręsti interesanto problemą, jis turi rasti žmogų, kuris galėtų tai padaryti;

39.3.  saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe norminių aktų reikalavimus;

39.4.  darbuotojas privalo nesukelti nedraudiminio įvykio, sukėlęs nedraudiminį įvykį už padarytą žalą atsako asmeniškai. Nedraudiminių įvykių sąrašas pridedamas 1 priede.

39.5.  ateiti į darbą ir išeiti iš jo nustatytu laiku. Jei į darbą negali ateiti dėl svarbių priežasčių (liga, avarija, nelaimingas atsitikimas), pranešti apie tai kiek galima greičiau įmonės direktoriui;

39.6.  tinkamai atlikti pavestą darbą;

39.7.  saugoti komercines įmonės paslaptis.

40.     Įmonės darbuotojams draudžiama:

40.1.  darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus,  kitas toksines ar narkotines medžiagas.

41.     Už vidaus darbo tvarkos taisyklių pažeidimą darbuotojai baudžiami drausminėmis nuobaudomis.

 

Įmonės darbo tvarkos taisykles parengė:

Direktorius                                                                                                  Jonas Labačiauskas

 


ĮMONĖS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

2007m. birželio 12d.

1 priedas

 

 NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI

Nedraudžiamaisiais įvykiais laikomi įvykiai, jei:

1.      žala atsirado tuo metu, kai transporto priemonė dalyvavo bet kurio pobūdžio (įskaitant neoficialias) sporto varžybose, lenktynėse ar treniruotėse;

2.      žala atsirado dėl techninių transporto priemonės gedimų;

3.      žala atsirado tuo metu, kai apdraustasis vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo vaistų, narkotinių ar kitų svaiginamųjų medžiagų; taip pat kai vartojo alkoholį ar kitas svaiginamąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo arba vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikros. Neblaivumas ar apsvaigimas suprantamas pagal tos šalies, kurioje įvyko įvykis, norminius teisės aktus;

4.      transporto priemonė yra sugadinama ar sunaikinama dėl to, kad ji ir (ar) ja tempiama priekaba yra techniškai netvarkinga, t.y. kai ją naudoti draudžia Kelių eismo taisyklės. Ši išlyga netaikoma, kai nėra priežastinio ryšio tarp įvykio ir transporto priemonės techninės būklės;

5.      žala atsirado tuo metu, kai apdraustasis vairavo transporto priemonę neturėdamas teisės vairuoti to tipo transporto priemonės;

6.      įvykus autoavarijai apdraustasis pasišalino iš įvykio vietos pažeisdamas Kelių eismo taisykles;

7.      jei žala atsirado dėl to, kad apdraustasis nepakluso valstybės pareigūnų reikalavimui sustoti;

8.      žalos, atsiradusios dėl turto konfiskavimo, arešto ar jo sugadinimo ar sunaikinimo valstybės valdžios institucijų nurodymu;

9.      transporto priemonė buvo pavogta (išskyrus vagystę plėšimo būdu), sugadinta ar sunaikinta, kai buvo palikti atidaryti langai, stoglangis ar stogas arba neužrakintos durys;

10.  transporto priemonė buvo prarasta, kai asmuo, kuris su draudėjo ar apdraustojo žinia ir valia buvo įgijęs teisę naudotis transporto priemone, ją pasisavino (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 str.) arba užvaldė sukčiavimo būdu (Baudžiamojo kodekso 182 straipsnis);

11.  transporto priemonė buvo pavogta nesant joje tinkamai įrengtų draudiko reikalaujamų apsaugos nuo vagysčių priemonių arba neveikiant, arba esant neįjungtai bent vienai iš šių priemonių, arba jei šioje transporto priemonėje buvo palikti šios transporto priemonės dokumentai arba degimo ar durų (bagažinės dangčio) rakteliai;

12.  žala atsirado, kai transporto priemonė ar jos dalis pateko į vandenį važiuojant ar stovint ant užšalusio vandens telkinio.